é | 五何切
蘿莪,蒿屬。从艸我聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

莪、
逗。
蘿也。
此三字舊作蘿莪二字。今正。莪系複舉。不當倒於蘿下。小雅菁菁者莪、蓼蓼者莪。釋艸曰。莪、蘿。以蘿釋莪。毛傳曰。莪、蘿蒿也。以蘿蒿釋莪。陸璣亦云。莪蒿一名蘿蒿。
蒿屬。
凡言屬則別在其中。故鄭注同禮每云屬別。
从艸。我聲。
五何切。十七部。
comments powered by Disqus