biǎn | 方驗切
葬下棺也。从穴乏聲。《周禮》曰:“及窆執斧。”

清代 段玉裁《說文解字注》

葬下棺也。
土部曰。堋、葬下土也。春秋傳朝而堋。禮謂之封。周官謂之窆。按禮謂十七篇也。士喪禮下篇曰。及窆。主人哭踊無筭。注。窆、下棺也。今文窆爲封。然則許十七篇從今文。鄭從古文而曡今文也。凡戴記皆作封。戴記從今文也。周官謂之窆者、周禮鄉師云及窆執斧以涖匠師。先鄭云。窆謂葬下棺。春秋傳所謂傰。禮記所謂封也。按堋窆封三字分蒸侵東三韵。而一聲之轉。
从穴。乏聲。
方騐切。古音在七部。
comments powered by Disqus