biān | 方田切
牀版也。从片扁聲。讀若邊。

清代 段玉裁《說文解字注》

牀版也。
方言曰。牀其上版。衛之北郊趙魏之閒謂之牒。或曰牑。按左傳楄柎藉榦。義與牑近。
从片。扁聲。讀若邊。
方田切。十二部。
comments powered by Disqus