chóu | 直由切
禪帳也。从巾𠷎聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

襌帳也。
襌、不重也。古樂府。紅羅複斗帳。則帳多複者。召南抱衾與裯傳。禪被也。箋云。裯、牀帳也。按鄭謂裯爲?之叚借也。不言襌者、統辭也。釋訓曰。幬謂之帳。引伸爲覆幬。見左傳及中庸。中庸注曰。幬或作燾。
从巾。𠷎聲。
直由切。三部。
comments powered by Disqus