dāo | 都牢切
衣袂,袛裯。从衣周聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

衣袂袛裯。
依全書之例。此當云袛裯也。衣袂二字葢誤衍。召南。抱衾與裯。毛曰。裯、襌被也。
从衣。周聲。
都牢切。古音在三部。讀如周。祗裯雙聲字也。
comments powered by Disqus