wéi | 羊捶切
藍蓼秀。从艸,隨省聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

藍蓼秀。从艸。隋聲。
羊捶切。古音在十七部。按䔺與芛字皆切羊捶。葢卽芛字之異者。且當與芣葩芛蘳蔈英薾七字類列。此非其次、疑後人所沾也。
comments powered by Disqus