wèi | 於僞切
食牛也。从艸委聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

食牛也。
下文云。以穀萎馬。則牛馬通偁萎。
从艸。委聲。
於僞切。十六部。今字作餧。見月令。
comments powered by Disqus