sǎnɡ | 蘇朗切
頟也。从頁桑聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

頟也。
方言。中夏謂之頟。東齊謂之顙。九拜中之頓首必重用其顙。故凡言稽顙者、皆謂頓首。非稽首也。公羊傳曰再拜顙者、卽拜而後稽顙也。何曰。顙者猶今叩頭。按叩頭者、經之頓首也。
从𩑋。桑聲。
蘇朗切。十部。
comments powered by Disqus