zhěn | 之忍切
稠髮也。从彡从人。《詩》曰:“㐱髮如雲。”
AD
鬒

㐱或从髟眞聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

稠髮也。
稠者多也。禾稠、曰稹。髮稠曰㐱。其意一也。
从彡。
謂髮。
人聲。
之忍切。十二部。
詩曰。㐱髮如雲。
庸風君子偕老文。今詩作鬒。葢以或字改古字。傳曰。鬒、黑髮也。疑黑字亦非毛公之舊。許多襲毛。不應有異。左傳。昔有仍氏生女。黰黑而甚美。黰正謂稠髮。髮多且黑而皃甚美也。服、杜皆云美髮爲黰。不言黑髮。
㐱或从髟。眞聲。
黰又其或體。
comments powered by Disqus