zòu | 則𠊱切
卪也。闕。

清代 段玉裁《說文解字注》

卪也。闕
按玉篇曰。說文云闕。葢本衹有闕字。其形反卪。其義其音則葢闕。今本說其義云卪也。說其音云則𠊱切。皆肊爲之。非許意。
comments powered by Disqus