zōu | 側鳩切
廏御也。从馬芻聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

廏御也。
按騶之假借作趣。周禮、詩周書之趣馬。月令、左傳謂之騶。一用假借、一用本字也。周禮。乘馬一師四圉。三乘爲皁。皁一趣馬。三皁爲𣪠。𣪠一馭夫。六𣪠爲廏。廏一僕夫。趣馬掌贊正良馬。而齊其飲食。掌駕馬之頒。鄭曰。趣馬、趣養馬者也。按趣者、疾也。掌疾養馬故曰騶。其字从芻馬、正謂養馬也。左傳。程鄭爲乘馬御。六騶屬焉。使訓羣騶知禮。杜注云。六騶、六閑之騶。月令。季秋。命僕及七騶咸駕。鄭云。七騶謂趣馬主爲諸官駕說者也。周禮趣馬統於馭夫。馭夫統於廏之僕夫。故約言之曰廏馭。漢書。材官騶發。蘇林讀爲驟。如淳讀爲菆。
从馬。芻聲。
此舉形聲包會意。側鳩切。四部。
comments powered by Disqus