shén | 食鄰切
神也。从鬼申聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

神也。
當作神鬼也。神鬼者、鬼之神者也。故字从鬼申。老子曰。其鬼不神。封禪書曰。秦中冣小鬼之神者。中山經。靑要之山。䰠武羅司之。郭云。䰠卽神字。許意非一字也。
从鬼。𦥔聲。
食鄰切。十二部。
comments powered by Disqus