yín | 魚音切
山之岑崟也。从山金聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

山之岑崟也。
子虛賦。岑崟參差。日月蔽虧。又楊雄蜀都賦。張衡南都賦。皆有嶜岑字。李善讀爲岑崟。
从山。金聲。
魚音切。七部。
comments powered by Disqus