xīn | 許今切
陳輿服於庭也。从广欽聲。讀若歆。

清代 段玉裁《說文解字注》

陳輿服於庭也。
周禮故書廞爲淫。鄭司農云。淫讀爲廞。廞、陳也。許說同先鄭。釋詁曰。廞、興也。後鄭注周禮云。廞、興也。興作之說同爾雅。按易淫爲廞、古音同在七部也。釋廞爲興、古六部七部合音也。
从广。欽聲。讀若歆。
許今切。七部。
comments powered by Disqus