xìn | 息進切
頭會,匘蓋也。象形。凡囟之屬皆从囟。
𦞤

𦞤

或从肉、宰。

𠙷

𠙷

古文囟字。

清代 段玉裁《說文解字注》

頭會匘葢也。
首之會合處。頭𩪦之覆葢。玄應引葢下有頟空二字。頟空、謂頟腔也。內則注曰。夾𦥓曰角。
象形。
內則正義引此云。𦥓、其字象小皃腦不合也。按人部兒下亦云。从儿、上象小皃頭腦未合也。九經字㨾曰。說文作𦥓。隸變作{囟-丿}。鬛腦等字从之。細思等字亦从之。攷夢英書傍石刻作<𦥓 >。宋刻書本皆作𦥓。今人楷字譌囟。又改篆體作<囟>。所謂象小皃腦不合者、不可見矣。息進切。十二部。
或从肉宰。
葢俗字。
古文𦥓字。
內則正義所引說文疑在此字之下。
comments powered by Disqus