chái | 士皆切
狼屬,狗聲。从豸才聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

狼屬。狗聲。
釋獸曰。豺、狗足。許云狗聲。似許長。其聲如犬。俗𧦝豺狗。
从豸。才聲。
士皆切。古音在一部。當入咍韵。
comments powered by Disqus