chái | 仕皆切
等輩也。从人齊聲。《春秋傳》曰:“吾儕小人。”

清代 段玉裁《說文解字注》

等輩也。
等、齊𥳑也。故凡齊皆曰等。樂記曰。先王之喜怒。皆得其儕焉。喜則天下和之。怒則暴亂者畏之。注。儕猶輩類。
从人。齊聲。
仕皆切。十五部。
春秋傳曰。吾儕小人。
左傳宣十一年、襄十七年文。
comments powered by Disqus