jīnɡ | 舉卿切
馬駭也。从馬敬聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

馬駭也。
驚與警義別。小雅。徒御不警。傳曰。不警、警也。俗多譌驚。
从馬。敬聲。
舉𨜮切。十一部。
comments powered by Disqus