zǎnɡ | 子朗切
牡馬也。从馬且聲。一曰馬蹲駔也。

清代 段玉裁《說文解字注》

壯馬也。
壯各本作牡。今正。李善文選注引皆作壯。戴仲達引唐本說文作奘馬也。皆可證。此猶牙下壯齒譌牡齒耳。士部曰。壯者、大也。介{亣}部。奘者、駔大也。釋言曰。奘、駔也。郭云。今江東呼爲大駔而猶麤也。按駔本大馬之偁。引伸爲凡大之偁。故駔篆下云奘馬、而奘篆下但云駔大。許書義例之精密如此。
从馬。且聲。
魏都賦注引說文千助反。葢本音隱。篇、韵皆徂古切。五部。大徐子朗切。相傳下文別一義之音也。
一曰駔會也。
舊作馬蹲駔。今依後漢郭太傅注所引正。注引說文駔會也。謂合兩家之買賣如今之度市也。下十三字葢系舊注。駔會如今之牙行。會俗作儈。史記節駔會。漢書作節駔儈。漢書音義云。駔亦是儈也。後漢書。王君公儈牛自隱。徐廣曰。駔音祖朗切。馬儈也。廣韵引晉令。儈賣者皆當箸巾。白帖頟。言所儈賣及姓名。一足白履。一足黑履。葢駔者、本平會買賣馬之偁。因以爲平會凡物之偁。呂氏春秋。段干木、晉國之駔。
comments powered by Disqus