jué | 俱縛切
母猴也。从犬矍聲。《爾雅》云:“玃父善顧。”攫持人也。

清代 段玉裁《說文解字注》

大母猴也。
各本無大。今依爾雅釋文、玄應書、廣韵補。釋獸曰。貜父善顧。郭云。貑貜也。似獮猴而大。色蒼黑。能攫持人。善顧盼。按張揖注上林賦曰。玃似獮猴而大。
善攫持人。好顧盼。
七字依玄應補。攫俗作玃。誤。
从犬。矍聲。
俱縛切。五部。
爾雅曰。玃父善顧。
各本此下有玃持人也四字。正由上奪而衍於此。今删。
comments powered by Disqus