huǒ | 呼果切
燬也。南方之行,炎而上。象形。凡火之屬皆从火。

清代 段玉裁《說文解字注》

𤈦也。
𤈦各本作燬。今正。下文曰𤈦、火也。爲轉注。
南方之行。炎而上。
與木曰東方之行、金曰西方之行、水曰北方之行、相儷成文。
𧰼形。
大其下。銳其上。呼果切。古音在十五部。
comments powered by Disqus