tái | 徒哀切
灰,炱煤也。从火台聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

灰炱煤也。
通俗文曰。積煙曰炱煤。玉篇曰。炱煤、煙塵也。廣韵曰。炱煤、灰入屋也。
从火。台聲。
徒哀切。一部。按本部無煤。土部有塺字。玉篇炱煤二文相接。
comments powered by Disqus