tài | 他代切
意也。从心从能。
AD
㑷

或从人。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

徐鍇曰:“心能其事,然後有態度也。”

清代 段玉裁《說文解字注》

意態也。
各本作意也。少一字。今補。意態者、有是意因有是狀。故曰意態。猶䛐者意内而言外。有是意因有是言也。意者、識也。
从心能。
會意。心所能必見於外也。能亦聲。一部。
comments powered by Disqus