wěi | 于鬼切
大葭也。从艸韋聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

大葭也。
夏小正曰。未秀則不爲?葦。秀然後爲?葦。毛傳曰。八月薍爲?、葭爲葦。許云大葭、猶言葭之已秀者。
从艸。韋聲。
于鬼切。十五部。籒文作?。
comments powered by Disqus