kànɡ | 苦浪切
乾也。从火亢聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

乾也。
謂以火乾之也。五行志曰。君炕陽而暴虐。師古曰。凡言炕陽者、枯涸之意。謂無惠澤於下也。釋木曰。守宫槐、葉晝聶宵炕。郭云。晝日聶合而夜炕布。
从火。亢聲。
苦浪切。十部。
comments powered by Disqus