kànɡ | 苦浪切
慨也。从心亢聲。一曰《易》“忼龍有悔”。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

臣鉉等曰:今俗别作慷,非是。

清代 段玉裁《說文解字注》

忼慨也。
各本奪忼。字今補。
忼慨、壯士不得志於心也。
各本移入慨篆下。又奪於心二字。今依玉篇及文𨕖注補正。
从心。亢聲。
苦浪切。又口朗切。十部。俗作慷。戰國策。羽聲慷慨。一本作忼慷。葢因忼有異體、而一複一奪也。
一曰易忼龍有悔。
按一曰易三字、乃易曰二字之誤。淺人所改也。忼之夲義爲忼慨。而周易乾上九忼龍、則叚忼爲亢。亢之引申之義爲高。子夏傳曰。亢、極也。廣雅曰。亢、高也。是今易作亢爲正字。許所據孟氏易作忼、叚借字也。凡許引經說叚借。如無有作𡚽、堲讒說、曰圛皆是。淺人以忼龍與忼慨義殊。乃妄改爲一曰矣。
comments powered by Disqus