miè | 許劣切
𤇳
滅也。从火、戌。火死於戌,陽氣至戌而盡。《詩》曰:“赫赫宗周,褒似𤇳之。”

清代 段玉裁《說文解字注》

滅也。
小雅正月曰。赫赫宗周。褎姒烕之。傳曰。烕、㓕也。
从火戌。
會意。詩釋文引有聲字。許劣切。十五部。
火死於戌。
火生於寅。盛於午。死於戌。
陽氣至戌而盡。
陽氣當作昜气。此二句說會意之指。
詩曰。赫赫宗周。裦姒烕之。
女部無姒字。
comments powered by Disqus