miè | 莫結切
輕易也。从心蔑聲。《商書》曰:“以相陵懱。”

清代 段玉裁《說文解字注》

輕易也。
易當作㑥。人部曰。㑥、輕也。懱者、輕易人蔑視之也。剥之初六曰。蔑貞凶。馬云。蔑、無也。鄭云。輕慢。鄭謂蔑卽懱之叚借字也。
从心。蔑聲。
莫結切。十五部。
商書曰。㠯相陵懱。
今商書無此文。陵讀如在上位不陵下之陵。
comments powered by Disqus