yuè | 於月切
𪑲
黑有文也。从黑冤聲。讀若飴𧯡字。

清代 段玉裁《說文解字注》

黑有文也。从黑。冤聲。讀若飴𧯡字。
豆部曰。登、豆飴也。食部曰。飴、米櫱煎也。於月切。十四十五部。亦作黦。按周禮染人夏纁。玄注云。故書纁作䵫。䵫卽?也。唐宋人詩詞多用黦字。如韋莊淚沾紅袖黦之類。王氏念孫曰。淮南時則訓。天子衣苑黃。高注云。苑讀?飴之?。春秋緐露。民病心腹宛黃。皆字異而義同。
comments powered by Disqus