yuè | 以灼切
漬也。从水龠聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

漬也。
此葢謂納於汚濁也。故廁於此。孟子。瀹濟漯。言浚治其污濁也。瀹與?同音而義近。故皆假瀹爲?。今人曰煠。助甲切。古人曰瀹。亦作汋。詳𩰲部。
从水。龠聲。
以灼切。二部。
comments powered by Disqus