duǒ | 丁可切
富奲奲皃。从奢單聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

富奲奲皃。
當作奲奲富皃。按此字單聲而入十七部。丁可切。正如鼉、驒亦單聲也。篇、韵昌者一切殆非是。與朶同音、故小徐云謂重而垂也。毛詩桑扈、𨙻二傳皆曰。𨙻、多也。釋詁同。國語。富都𨙻豎。韋注。𨙻、美也。𨙻不知其本字。以許書折衷之、則奲爲本字。𨙻爲叚借字耳。俗用嚲字、訓垂下皃。亦疑奲之變也。
从奢。單聲。
丁可切。十四十七部合音也。
comments powered by Disqus