duò | 徒果切
不敬也。从心,𡐦省。《春秋傳》曰:“執玉憜。”
惰

憜或省𨸏。

媠

古文。

清代 段玉裁《說文解字注》

不敬也。
今書皆作惰。韋玄成傳。供事靡憜。師古曰。憜古惰字。
从心。𡐦省聲。
𡐦者、篆文隓字。見𨸏部。按肉部有隋字。則此當云隋聲也。徒果切。十七部。
春秋傳曰。執玉憜。
僖公十一年左傳曰。天王使召武公、内史過賜晉侯命。受玉惰。許受作執。按國語作晉侯執玉卑。葢或二書相涉之故。
憜或省𨸏。
今俗皆如此作。
古文。
漢書韋玄成傳。無媠爾儀。張敞傳。被輕媠之名。若方言媠、美也。南楚之外曰媠。則方俗殊語耳。
comments powered by Disqus