què | 苦角切
謹也。从心𣪊聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

謹也。
廣韵曰。謹也、善也、願也、誠也。據韵會、大司寇注。願、殼愼也。用叚借字。殼者、𣪊之俗字也。
从心。㱿聲。
苦角切。三部。
comments powered by Disqus