què | 去月切
門觀也。从門欮聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

門。觀也。
釋宮曰。觀謂之闕。此觀上必加門者、觀有不在門上者也。凡觀與臺在於平地、則四方而高者曰臺。不必四方者曰觀。其在門上者、則中央闕然、左右爲觀曰兩觀。周禮之象魏、春秋經之兩觀、左傳僖五年之觀臺也。若中央不闕、則跨門爲臺。禮器謂之臺門、左傳謂之門臺是也。此云闕門觀也者、謂門有兩觀者偁闕。
从門。欮聲。
去月切。十五部。
comments powered by Disqus