liáo | 洛蕭切
憀然也。从心翏聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

憀然也。
三字句。憀然猶了然也。類篇曰。力求切。賴也。且也。按𦕼者、憀之叚借字。方言。俚𦕼也。漢書。其畫無俚之至耳。戰國策。民無所𦕼。凡𦕼賴可作憀賴。
从心。翏聲。
洛蕭切。古音在三部。力求切。
comments powered by Disqus