liáo | 洛蕭切
清深也。从水翏聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

淸深也。
謂淸而深也。南都賦曰。漻淚淢汩。按李善引韓詩內傳漻、淸貌也。葢鄭風毛作𤄉、韓作漻。許謂二字義別。今文選注內字譌外。
从水。翏聲。
洛蕭切。古音𡉈三部。
comments powered by Disqus