zhuì | 之瑞切
憂懼也。从心耑聲。《詩》曰:“惴惴其慄。”

清代 段玉裁《說文解字注》

𢝊懼也。
釋訓、毛傳皆曰。惴惴、懼也。許意懼不足以盡之。故增𢝊字。
从心。耑聲。
之瑞切。古音在十四部。
詩曰。惴惴其慄。
詩者、秦風鳥文。慄當作栗。轉寫之誤也。古戰栗、堅栗皆作栗。戰栗及禮經栗階皆取栗駭之意。
comments powered by Disqus