zhuǐ | 之壘切
二水也。闕。凡沝之屬皆从沝。

清代 段玉裁《說文解字注》

二水也。
卽形而義在焉。
闕。
此謂闕其聲也。其讀若不傳。今之壘切者、以意爲之。
comments powered by Disqus