suì | 徐醉切
从意也。从八豕聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

从意也。
从、相聽也。㒸者、聽从之意。司部曰。䛐者、意内而言外也。凡全書說解。或言䛐。或言意、義或錯見。言从意、則知㒸者从䛐也。言䛐之必然、則知尒者必然意也。隨从字當作㒸。後世皆以遂心為㒸矣。
从八。
有所从則有所背。故从八。
豕聲。
豕在十六部。㒸遂在十五部。合韵冣近也。徐醉切。
comments powered by Disqus