jiè | 古拜切
畫也。从八从人。人各有介。

清代 段玉裁《說文解字注》

畫也。
畫部曰。畫、畍也。按畍也當是本作介也。介與畫互訓。田部畍字葢後人增之耳。介畍古今字。分介則必有閒。故介又訓閒。禮擯介、左傳介人之寵皆其引伸之義也。一則云介特。兩則云閒介。
从人。从八。
人各守其所分也。此依韵會所引。古拜切。十五部。
comments powered by Disqus