zhǐ | 諸市切
小渚曰沚。从水止聲。《詩》曰:“于沼于沚。”

清代 段玉裁《說文解字注》

小渚曰沚。
召南傳曰。沚、渚也。此渾言之。秦風傳、爾雅釋水曰。小渚曰沚。此析言之也。
从水。止聲。
諸市切。一部。
comments powered by Disqus