fèi | 分勿切
滭沸,濫泉。从水弗聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

畢沸、
逗。
濫泉也。
畢一本从水作滭。上林賦滭弗。蘇林曰。滭音畢。則古非無滭字也。泉下小徐有也。按也當作皃。詩小雅、大雅皆有𧤅沸檻泉之語。傳云。𧤅沸、泉出皃。檻泉正出。釋水曰。濫泉正出。正出、湧出也。司馬彪注上林賦曰。滭弗、盛皃也。按畢沸曡韵字。毛詩𧤅檻皆假借字。今俗以沸爲𩰾字。
从水。弗聲。
分勿切。十五部。上林賦滭弗、一本作浡。
comments powered by Disqus