òu | 烏候切
久漬也。从水區聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

久漬也。
言久漬者、略別於漬也。上統言。此析言。互相足也。陳風。可以漚麻。傳曰。漚、柔也。考工記。漚其絲。注曰。楚人曰漚。齊人曰涹。或假渥字爲之。如左傳繒人漚菅者、周禮注引作繒人渥菅是也。
从水。區聲。
烏候切。四部。
comments powered by Disqus