ōu | 烏矦切
小盆也。从瓦區聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

小盆也。
方言。罃甈謂之盎。自關而西或謂之盆。或謂之盎。其小者謂之升甌。又曰。甂、陳魏宋楚之閒謂之㼵。自關而西謂之甂。其大者謂之甌。按許亦同。方言謂甌爲盆。而郭景純疑方言與爾雅說甈不合。
从瓦。區聲。
烏侯切。四部。
comments powered by Disqus