pàn | 普半切
諸矦鄉射之宮,西南爲水,東北爲牆。从水从半,半亦聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

諸矦饗射之宫。
諸矦上當有泮宫二字。饗大徐作鄉。今依小徐。饗者、謂鄉飲酒也。詩行葦、泮水皆言諸矦鄉飲酒之禮。見鄭箋。古者養老之禮、卽鄉飲酒之禮也。公劉先射而後養老。故曰饗射。廱篆下曰。天子饗飲辟廱。亦謂鄉飲酒。不言射者、言饗以關射。五經異義引韓詩說。辟雍所以教天下。春射秋饗。尊事三老五更。魯頌曰。思樂泮水。又曰。旣作泮宫。毛曰。泮水、泮宫之水也。天子辟廱。諸矦泮宫。王制曰。天子曰辟廱。諸矦曰頖宫。鄭云。辟、明也。廱、和也。所以明和天下。頖之言班也。所以班政教也。許書無頖字。葢禮家製頖字、許不取也。小戴三云頖官。
西南爲水。東北爲牆。从水半。
魯頌箋云。辟廱者、築土雝水之外圓如璧。四方來觀者均也。泮之言半也。葢東西門以南通水。北無也。白虎通曰。獨南面禮儀之方有水耳。
半亦聲。
普半切。十四部。詩。迨冰未泮。傳云。泮、散也。此假泮爲判也。隰則有泮。傳云。泮、坡也。此假泮爲畔也。
comments powered by Disqus