lòu | 盧后切
以銅受水,刻節,晝夜百刻。从水屚聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

㠯銅受水。刻節。晝夜百節。
百節各本作百刻。今依韵會所據小徐本訂。晝夜以百節之。故爲刻者百。因𧦝百刻矣。周禮挈壼氏。凡喪、縣壼以百代哭者。皆以水火守之。分以日夜。注云。以水守壼者、爲沃漏也。以火守壼者、夜則視刻數也。分以日夜者、異晝夜漏也。漏之箭、晝夜共百刻。冬夏之閒有長短焉。文選注引司馬彪曰。孔壼爲漏。浮箭爲刻。下漏數刻。以考中星、昏明星焉。按晝夜百刻。每刻爲六小刻。每小刻又十分之。故晝夜六千分。每大刻六十分也。其散於十二辰。每一辰八大刻、二小刻。共得五百分也。此是古法。樂記。百度得數而有常。注云。百度、百刻也。靈樞經。漏水下百刻。以分晝夜。
从水屚。取屚下之義。屚亦聲。
此依韵會而更考定之如此。屚、屋穿水下也。故云取屚下之義。盧后切。四部。今字皆假漏爲屚。
comments powered by Disqus