huì | 呼會切
水多皃。从水歲聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

礙流也。
有礙之流也。衛風。施罛濊濊。毛曰。罛、魚罟。濊濊、施之水中。按施罟而水仍流。故曰礙流。礙流者、言礙而不礙也。韓詩云流貌。與毛許一也。濊又訓多水貌。司馬相如傳。湛恩汪濊。
从水。歲聲。
各本篆作𤃴、云薉聲。今正。呼括切。十五部。按釋文不云說文作𤃴。證一。玉篇瀏濊二字相連。與說文同。濊下云呼括切。水聲。又於衛於外二切。多水貌。不云有二字。證二。廣韵十三末。濊、水聲。𤃴上同。證三。類篇。濊又呼括切。礙流也。引詩施罟濊濊。證四。是知妄人改礙流之字爲𤃴。而別補濊篆於部末。云水多貌、呼會切。不知部末至澒萍等篆已竟。水多非其次也。今刪正。
詩曰。施罟濊濊。
罟當作罛。濊濊今本作??。大繆。
comments powered by Disqus