liáo | 洛蕭切
空谷也。从谷翏聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

空谷也。
虛廫之谷也。大雅曰。大風有隧。有空大谷。
从谷。翏聲。
洛蕭切。古音在三部。
comments powered by Disqus