yǔn | 于敏切
雨也。齊人謂靁爲霣。从雨員聲。一曰雲轉起也。
AD
䨶

古文霣。

清代 段玉裁《說文解字注》

齊人謂靁爲霣。
各本齊上有雨也二字。按自靁篆至震篆皆言雷電。自霝篆至霩篆皆言雨。叚令霣之正義爲雨。則當次於彼閒。今刪。韵會本亦無此二字。齊人謂靁曰霣。方俗語言如此。靁、古讀如回。回與員語之轉。公羊傳。星霣如雨。叚爲隕字。
从雨。員聲。
于敏切。十三部。
一曰雲轉起也。
別一義。雲回轉而起名之霣者、略與雲同音也。古文云作員。
讀若昆。
大徐無此三字。
古文霣如此。
古當作籒。員下云籒文作𪔅、鼎下云籒文以鼎爲貝是也。𡤀者、籒文妘。𠟭者、籒文則。皆是以鼎爲貝。
comments powered by Disqus