xuě | 相絕切
凝雨,說物者。从雨彗聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

冰雨說物者也。
冰各本作凝。今正。凝者、冰之俗也。釋名曰。雪、綏也。水下遇寒氣而凝。綏綏然下也。故許謂之冰雨。說今之悅字。物無不喜雪者。說與雪曡韵。
从雨。彗聲。
相絕切。十五部。
comments powered by Disqus